İngilizce Dil Programları ve Kurumları için CEA Standartları


Misyon

Misyon Standardı 1: Program veya dil kurumu, etkinliklerine, takip edeceği stratejiye ve kaynak kullanımına yön verecek misyon ve hedeflerini yazılı beyan haline getirir. Bu beyan, akademik kadro, öğrenciler ve personelin yanı sıra öğrenci adaylarına, velilerine ve kamuya iletilir ve dönemsel olarak değerlendirilip güncellenir.

Müfredat

Müfredat Standardı 1: Müfredat, kurumun misyonuyla uyum halindedir, yazılı formdadır ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine, belirlenmiş öğrenci ihtiyaçlarının giderilmesine imkan verecek bir içeriğe sahiptir.

Müfredat Standardı 2: Ders hedef ve amaçları ile öğrenci kazanımları müfredat ile uyum halindedir, yazılı formdadır ve birbiriyle çelişmez.

Müfredat Standardı 3: Eğitici materyal ve metodoloji, ders hedeflerine katkı sunacak yapıda ve uyum halindedir.

Akademik Personel

Akademik Personel Standardı 1: Akademik personel, öğretim görevleriyle orantılı bir tahsil ve hizmet içi eğitime sahiptir.

Akademik Personel Standardı 2: Akademik personel, öğrettikleri konularda lise sonrası düzey için gerekli deneyime sahiptir ve mesleki gelişim için sürekli çaba gösterir.

Akademik Personel Standardı 3: İngilizce eğitimi veren akademik personel, İngilizce konusunda mükemmel yetkinliktedir. İngilizce dışında eğitim veren kurumlarda da ilgili dillerde mükemmel yetkinlik aranır.

Akademik Personel Standardı 4: Eğitim gören öğretmenler, eğitim verecekleri alana uygun bir biçimde seçilir, eğitilir ve denetlenir.

Akademik Personel Standardı 5: Akademik personel, işe alındığında yazılı olarak bir iş tanımı ve şartname teslim alır. Bu belgeler, çalışma koşulları değiştikçe güncellenir.

Akademik Personel Standardı 6: Kurum, görevlerini zamanında ve etkin bir biçimde yerine getiren yeterli sayıda akademik personele sahiptir.

Akademik Personel Standardı 7: Kurum, akademik personele performans kriterlerini ve değerlendirme prosedürlerini net bir şekilde izah eden bir belgeyi, değerlendirme dönemi başında iletir. Kurum, akademik personel değerlendirme sürecini sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine paralel bir biçimde yürütür; sonuçlarını akademik personele uygun zamanlama ile aktarır. 

Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar

Hizmetler, Donanım ve Kaynaklar Standardı 1: Kurum, eğitim ve hizmet hedeflerini destekler nitelikte birimlere, ekipmana ve malzemeye sahiptir. Tüm bunlar yeterli sayıda, kullanılabilir ve öğrenciler, akademik personel ve yöneticiler tarafından erişilebilir durumdadır.

İdari ve Mali Kapasite

İdari ve Mali Kapasite Standardı 1: Kurum, harici kurumlarla olan tüm resmi bağlantıları için gerekçelerini net bir şekilde sunar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 2: Kurum, misyonunu (ve –varsa- ev sahibi kurumun misyonunu) gerçekleştirmesine etkin bir şekilde katkıda bulunan bir idari ve yönetsel sisteme sahiptir. Bu yapı içerisinde yer alan idari ve destekleyici makamlar yeterli sayıdadır ve konuma uygun eğitim ve deneyime sahip kişileri istihdam eder.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 3: İdari personel ve diğer çalışanlar, işe alındıklarında yazılı olarak bir iş tanımı ve şartname teslim alır. Bu belgeler, çalışma koşulları değiştikçe güncellenir.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 4: Kurumun programı, akademik personel, idareciler ve diğer çalışanlar için uygun nitelikte mesleki gelişim etkinliklerini tanımlar, teşvik eder ve destekler.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 5: Kurum, idari personele ve destek personeline performans kriterlerini ve değerlendirme prosedürlerini net bir şekilde izah eden bir belgeyi, değerlendirme dönemi başında iletir. Kurum, idari personel değerlendirme sürecini sistematik, düzenli, adil, tarafsız ve kurum hedeflerine paralel bir biçimde yürütür; sonuçlarını idari personele uygun zamanlama ile aktarır.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 6: İdareciler, kurumun işleyişine dair strateji ve prosedürlerin güncel ve geçerli olmasını sağlar, bunlardan etkilenen personelin ilgili metinlere erişimini gerçekleştirir. Strateji ve prosedürler düzenli olarak gözden geçirilir; zamanında, adil, sistematik ve etik kurallarına uygun bir biçimde hayata geçirilir.

İdari ve Mali Kapasite Standardı7: İdareciler, gerekli durumlarda bilgi alışverişi ihtiyacı içerisinde olan personelin bu yönde iletişimini sağlar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 8: Kurum, yerel ve genel devlet kurallarına, geçerli diğer kurumsal yönetmelik ve kanunlara uygun durumda olduğunu belgelendirir.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 9: Mali kayıtlar, öğrenci kayıtları, personel ve program kayıtları, devlet yazışmaları ve ihale kayıtları güncel, eksiksiz, erişilebilir, doğru ve gerektiğinde güvenli bir biçimde saklanır. Raporlama etik kurallara ve kanunlara uygun bir biçimde yapılır.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 10: Sözleşmeler kanunlara ve varsa bağlı olan kurumun kurallarına uygundur. Sözleşme taslakları uygun kişilerce hazırlanır, uygun bir değerlendirmeden geçer ve ilgili kişilerce onaylanır.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 11: Mali denetim yetkin kişilerce yapılır. Bu kişiler, kurumun mali yapısının tutarlılığını sağlamak adına uygun yöntem ve prosedürleri takip eder, genel kabul gören muhasebe kurallarına uyar.

İdari ve Mali Kapasite Standardı 12: Mali kaynaklar, öğrencilerin, personelin ve diğer tüm sözleşmeli tarafların ihtiyaçlarını giderecek yeterliliktedir.

Öğrenci Hizmetleri

Öğrenci Hizmet Standardı 1: Öğrenci kabulü, program amaçları ve kurumun (varsa ev sahibi kurumun da) misyonuyla tutarlıdır ve usulüne uygun olarak eğitilen ve yetkilendirilen kişiler tarafından uygulanır. Kabul işlemleri, öğrencinin kayıt olacak ve öğretim programından yararlanacak derecede nitelikli olduğunun güvencesini sağlar. Hem politikalar hem de onları uygulayacak personel, etik ve mesleki standartlara bağlıdır.

Öğrenci Hizmet Standardı 2: Kurum, akademik ve kişisel rehberlik ve danışma hizmeti sağlamasının yanında, yabancılara dair kural ve kanunlara riayet eder. Bu tür danışma ve destek hizmetleri, nitelikli bireyler tarafından uygun zamanda ve doğru şekilde yürütülür.

Öğrenci Hizmet Standardı 3: Kurum, kayıt öncesinde ve eğitim süresince oryantasyon hizmetlerini (1) öğrencilerin bölümlerine ve kuruma, o alandaki kültüre ve halka uyumunu sağlamak, amacıyla, (2) yabancılara dair kanun ve kuralların anlaşılması ve sağlık ve güvenlik meselelerinin aydınlatılması amacıyla yürütür.

Öğrenci Hizmet Standardı 4: Kurum, öğrencilerin kayıt işlemleriyle ilgili süreçleri anlamasını sağlamak için çaba gösterir.

Öğrenci Hizmet Standardı 5: Gerekli olması durumunda öğrenciler sağlık sigortası yaptırabilir ve istisnasız olarak tüm öğrenciler yeterli sağlık sigortası şartları konusunda bilgilendirilir.

Öğrenci Hizmet Standardı 6: Öğrencilerin, dil öğrenimlerini ve varsa diğer çalışmalarını kolaylaştıracak kültürel bağlama erişmek üzere sosyal ve eğlence etkinliklerine erişebilmesi sağlanır.

Öğrenci Hizmet Standardı 7: Kurum, öğrencilerin barınması konusundaki sorumluluklarını açıkça beyan eder ve yerine getirir.

Öğrenci Hizmet Standardı 8: Kurum, her türlü yazılı, elektronik ve sözlü ortamda tanımladığı öğrenci hizmetlerinin kapsamını açıkça beyan eder ve düzenli olarak gözden geçirir.

Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabul Standardı 1: Kurumun tüm personeli, öğrenci alım ve program tanıtım konularında etik ilkelere bağlıdır. Personel, kurumun politikasının ve prosedürlerinin aday öğrenciler ve velileri tarafından anlaşılmasını sağlar. Bu süreçteki her türlü işlemde öğrencinin çıkarı ve rahatı ön plandadır.

Öğrenci Kabul Standardı 2: Öğrenci kabulünde kullanılan her türlü yazılı, elektronik ve sözlü bilgi doğru ve eksiksizdir.

Öğrenci Kabul Standardı 3: Eğer kurum, öğrenci kabulü konusunda üçüncü şahıs ve kurumlarla anlaşma veya sözleşme yapmış ise, bu taraflar hakkında eksiksiz bilgi sahibidir. Bu tarafları denetleme sorumluluğunu üstlenir ve gerektiğinde anlaşmalarını fesheder. 


Eğitim Programının Uzunluğu ve Yapısı

Eğitimin Programının Uzunluğu ve Yapısı Standardı 1: Akademik takvimde bir yılda kaç dönem yer aldığı, her dönemde kaç hafta ve her haftada kaç ders saati olduğu bilgilerini içerir. Akademik takvim, kurumun misyon ve hedefleri ile uyum içerisinde ve bunları destekleyici niteliktedir.

Eğitimin Programının Uzunluğu ve Yapısı Standardı 2: Kurumun müfredat planlaması, eğitim seviyelerini açıkça gösterir ve tam bir eğitim sürecinde öğrenci gelişiminin nasıl ilerlediğini belirtir.


Öğrenci Başarısı

Öğrenci Başarısı Standardı 1: Kurumun seviye belirleme sistemi öğrenci kabul şartlarıyla uyumludur ve öğrencilerin seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilmesini sağlar.

Öğrenci Başarısı Standardı 2: Kurum, öğrencinin müfredat süresince öğrendiklerini değerlendirmeye uygun araç ve süreçler kullanarak öğrencinin bir sonraki seviyeye devamını veya kurumdan mezun olabileceğini öğrenciye yazılı olarak iletir.

Öğrenci Başarısı Standardı 3: Kurum, eğitim süreçlerinin sonunda edinilen dil yetkinliği seviyelerini net bir şekilde bildiren yazılı raporları öğrencilere sağlar.

Öğrenci Başarısı Standardı 4: Kurum, seviye belirlemeye, seviye atlamaya ve mezuniyete dair prosedürleri ve değerlendirme kriterlerini öğrenciye açıkça aktarır.


Öğrenci Şikâyetleri

Öğrenci Şikâyetleri Standardı 1: Program veya dil kurumu, öğrencilere resmi şikayetlerini nasıl yapacaklarına dair yazılı bilgi verir. Program veya dil kurumu, öğrenci şikâyetlerini belgelendirir ve bu olası sorunların çözümüne dair kayıtlarla birlikte saklar.


Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standardı 1: Kurum, programının geliştirilmesine yönelik yazılı bir plana sahiptir. Bu plan, uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içerir.

Program Geliştirme, Planlama ve Değerlendirme Standardı 2: Kurum, program bileşenlerini düzenli olarak gözden geçirir ve değerlendirir. Müfredat öğelerinin, öğrenci değerlendirme uygulamalarının, öğrenci hizmetleri politika ve etkinliklerinin değerlendirilmesine dair yazılı bir plana sahiptir.